a

Jógastúdió a város tetején. Termes, szabadtéri és online órák. Ashtanga, Bikram, Inferno Hot Pilates, Vinyasa, Hangtálas Meditáció és két hatalmas szív.

info@rebornyogaandpilates.hu

Online órák Zoom-on

Adatkezelési Tájékoztató

[I] Az Adatkezelő adatai

[1] Cégnév: Stiaszni Fanni Éva egyéni vállalkozó (Szolgáltató)
Székhely: 1119 Budapest, Allende park 13 II/13
Adószám: 68007502-1-43
Nyilvántartási szám: 51082332
E-mail: fannistiaszni@gmail.com

Cégnév: André Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Székhely: 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 41. I/6
Adószám: 56246157-1-42
Nyilvántartási szám: 54881570
E-mail: andre_zsuzsa@yahoo.com

[II] Az adatkezelés rövid ismertetése

[2] A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (Adatvédelmi Tájékoztató)a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően.

[III] Az érintettek köre

[3] Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

[4] A jógakurzusra (Online Jógakurzus) jelentkezők jelen Adatvédelmi Tájékoztató tekintetében érintettnek minősülnek (Érintettek).

[5] Amennyiben Ön a Szolgáltató meghirdetett jógaóráin (Online Jógakurzus) kíván részt venni / jelentkezni, a regisztráció során az Adatkezelő személyes adatokat vesz fel Öntől az órán / tanfolyamon részvétel, a tanfolyam / óra megszervezése érdekében.

[6] Az órán / tanfolyamon való részvétel előfeltétele az ÁSZF-ben rögzítettek szerinti regisztráció.

[IV] Kezelt személyes adatok köre

[7] A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre:
a) név (az Ön azonosítása céljából);
b) e-mail cím (az Ön azonosítása és kapcsolattartás céljából)
c) egészségügyi problémák (az Ön biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából).
A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.
Stiaszni Fanni Éva E.V. Adatkezelési Tájékoztató Hatályos: 2020.04.16. napjától

[8] A regisztráció során az alábbi adatok kerülnek felvételre:
d) név (az Ön azonosítása céljából);
e) számlázási cím (számla kiállítása céljából).
f) e-mail cím (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás, azonosítás és kapcsolattartás céljából);
A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

[V] Adatkezelés célja

[9] Az adatkezelés célja: az órák szervezése, lebonyolítása, valamint a jógakurzusok szervezése.

[10] Az órán történő részvételhez kapcsolódó regisztráció során megadott egészségügyi problémákra vonatozó adatok rögzítésének célja az Ön biztonságos gyakorlása.

[11] A jógakurzusokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során a személyes adatok rögzítése azt a célt is szolgálja, hogy a jelentkezés az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Szolgáltató (adatkezelő) számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezését érintő tudnivalókról, fontos információkról.

[V] Az adatkezelés jogalapja

[12] A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

[VI] Az adatkezelés időtartama

[13] A személyes adatok rögzítése regisztráció során történik.

[14] Az Adatkezelő az órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során

megadott adatokat addig kezeli, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

[15] Az Adatkezelő törli az Ön személyes adatait akkor, ha Ön a jelentkezést követően a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri, és adatainak a [14] pontban foglaltak szerint további kezelése nem indokolt.
Stiaszni Fanni Éva E.V. Adatkezelési Tájékoztató Hatályos: 2020.04.16. napjától

[VII] Adatbiztonsági intézkedések

[16] Az Adatkezelő által az órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során, a jóga kurzusokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során rögzített adatokat az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók székhelyén kezeljük.

[17] Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozó(k) azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozó(k) bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) olyan munkatársának, aki nem az órán részvételhez kapcsolódó regisztrációval, a jógakurzusokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációval, ezek szervezésével foglalkozik.

[18] A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval.

[19] Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
[VIII] Adatfeldolgozók

[20] Az Adatkezelő más jogi személyt, mint adatfeldolgozót nem bízott meg adatkezeléssel.

[IX] Az Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

[21] Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) adatkezelés céljai;
b) érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
d) személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
f) az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
g) automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
Stiaszni Fanni Éva E.V. Adatkezelési Tájékoztató Hatályos: 2020.04.16. napjától
A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére 30 napon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.
Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

[22] A helyesbítéshez való jog: Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

[23] Törléshez való jog: Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:
h) már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt célból;
i) a személyes adatok kezelése jogellenes;
j) az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
k) amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
l) amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.
Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása az órákon való részvételnek, a jógakurzusokra jelentkezésnek előfeltétele.
A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

[24] Korlátozáshoz való jog: Stiaszni Fanni Éva E.V. Adatkezelési Tájékoztató Hatályos: 2020.04.16. napjától
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
m) Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;
n) az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
o) az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
p) Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálják és döntés hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
q) Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
r) jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
s) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
t) jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

[25] Adathordozhatósághoz való jog:Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.

[26] Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

[27] Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.
Stiaszni Fanni Éva E.V. Adatkezelési Tájékoztató Hatályos: 2020.04.16. napjától

[28] Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.
Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti 30 napos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

[29] Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).
A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó(k) az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

[30] Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.
Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.
Stiaszni Fanni Éva E.V. Adatkezelési Tájékoztató Hatályos: 2020.04.16. napjától
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/
Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

[31] Bírósági jogérvényesítés
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Utoljára módosítva:   2020.07.05.

hu_HUMagyar