a

Yoga studio overlooking the city. Studio classes, outdoor yoga online yoga classes. Ashtanga, Bikram, Inferno Hot Pilates, Vinyasa, Sound Bath and two big hearts.

info@rebornyogaandpilates.hu

Online classes on Zoom

Általános Szerződési Feltételek

[I]      Bevezető rendelkezések

[1]     A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy a Szolgáltató jógakurzusaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

[2]     A Szolgáltatók adatai

Cégnév: Stiaszni Fanni Éva egyéni vállalkozó
Székhely: 1119 Budapest, Allende park 13 II/13
Adószám: 68007502-1-43
Nyilvántartási szám: 51082332
E-mail: fannistiaszni@gmail.com

Cégnév: André Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Székhely: 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 41. I/6
Adószám: 56246157-1-42
Nyilvántartási szám: 54881570
E-mail: andre_zsuzsa@yahoo.com

[3]     ÁSZF elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során a felhasználó, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A jelölő négyzet kiválasztásával illetve a jelen weboldal használatával, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szolgáltató jógatanfolyamaira, képzéseire, egyéni jógaóráira, egyéb meghirdetett alkalmaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat.

Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a felhasználó, jógatanfolyamot igénybe vevő személy között. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.

[II]    Szolgáltatások

[4]     A Szolgáltató az alábbi szolgáltatások igénybevételét biztosítja:

 1. Személyes részvételi lehetőség mellett jógatanfolyam, képzés, egyéni jógaóra, egyéb alkalom (Személyes Jógakurzus)
 2. Jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége bérlet vagy egyszeri alkalom megfizetése ellenében (Online Jógakurzus)

 [III]   A megrendelés lépései

[5]          Személyes Jógakurzus:

Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra, a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

 1. Regisztráció a Motibro rendszerben (ingyenes a regisztráció)
 2. Regisztráció a Zoom rendszerében (ingyenes a regisztráció)
 3. Alkalom/bérlet kifizetése
 4. Jóváírás után jelentkezés az órára

[6]     Online Jógakurzus

A kurzusra történő jelentkezés menete:

 1. Regisztráció a Motibro rendszerben (ingyenes a regisztráció)
 2. Regisztráció a Zoom rendszerében (ingyenes a regisztráció)
 3. Alkalom/bérlet kifizetése
 4. Jóváírás után jelentkezés az órára

[IV]   A jógakurzusok menete

[7]     Személyes Jógakurzus

A kurzus alkalmanként általában 60-80 perc hosszúságú, személyes jelenlét esetén célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a kurzus időtartamának meghosszabbítására, ezért a gyakorlásba a késve érkező jelentkező nem jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a kurzusok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A résztvevő kijelenti, hogy saját felelősségére vesz részt az órán.

A Szolgáltató a gyakorlás menete meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik vagy egyéb olyan körülmény áll fenn, amely a jóga szempontjából releváns lehet, köteles a Szolgáltatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógatanfolyamokon saját eszközt is használhatnak, de a Szolgáltató is biztosítja a szükséges eszközöket.

[8]     Online Jógakurzus

A kurzus alkalmanként általában 60 perc hosszúságú, a Motibro és a Zoom rendszerében célszerű a kezdést megelőzően legalább 5 perccel a kurzus kezdése előtt bejelentkezni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a kurzus időtartamának meghosszabbítására, a gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a kurzusok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a gyakorlás menete meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik vagy egyéb olyan körülmény áll fenn, amely a jóga szempontjából releváns lehet, köteles a Szolgáltatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógakurzusokon saját eszközt kell használjanak.

[V]    Kapcsolattartás

[9]     A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

[VI]   Részvételi díjak

[10]   A szolgáltatás aktuális ára a honlapon található. Az eseti programok, valamint személyes termékek árai az eseményeknél, illetve személyesen kerül kalkulálásra.

A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor egyoldalúan módosítani. Ennek közzététele szintén a honlapon történik. A módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

[11]   A részvételi díj tartalmazza a Szolgáltató vagy más okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot.

[VII] Fizetés módja

[12]   Készpénzes fizetési mód

Az óra megkezdése előtt, helyszínen van lehetőség készpénzes fizetésre, ami rögtön regisztrálásra kerül a Motibro rendszerében.

[13]   Barion fizetési mód

A Szolgáltató a Barion rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a Barion fizetési rendszerének igénybevételével van lehetőség a kurzusok árának megfizetésére.

A Barion rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a Barion rendszer üzemeltetője a felelős.

[14]   Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai
Cégnév: Stiaszni Fanni Éva egyéni vállalkozó
Bankszámlaszám: 11716008-22530198
Bank neve: OTP Bank

Az átutalás közleményében a jelentkező köteles az alábbiak feltüntetésre: Név és lakcím

[VIII]  Részvételi szabályok

[15]   A jógakurzusokon való részvétel lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.

[16]   A jógakurzusokon való részvételből Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt, aki

 • az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, akinek az egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti;
 • a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógakurzus menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

[17]   A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógakurzusokon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

[IX]   Kurzus elmaradása, módosítása, lemondása

[18]   A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A kurzus esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató – amennyiben arra lehetősége van – legalább 1 órával a kurzus előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt kurzus vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

[19]   Lemondási feltételek

 1. A résztvevők a kiválasztott kurzust megelőzően legfeljebb 2 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a résztvevő nem jelent meg az adott kurzuson, és nem is mondta le 2 órával kezdés előtt, a megvett alkalma felhasználódik. Havi bérlet esetében, minden ilyen alkalommal, 1 nappal rövidül a lejárat.
 2. A kurzusról való elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

[20]   A jelentkezők a lemondást/elállást a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített e-mail címére megküldött üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A kurzusokon való részvételi lehetőség névre szóló, a részvételi lehetőség nem átruházható. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

[X]     Adatkezelés

[21]   A felhasználó / jógakurzuson résztvevő az ÁFSZ megismerésével és elfogadásával egyben kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

[22]   A felhasználó / jógakurzuson résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató adatkezelő részére megadott alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. (H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, lakcím, e-mail cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion adatkezelési tájékoztatójában tekinthető meg, mely elérhető az alábbi linkről is: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

[XI]   Vegyes és Záró rendelkezések

[23]   A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

[24]   Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

* * *

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (II.6.) NGM Rendelet valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Hatályos:                    2020.04.15. napjától

Utoljára módosítva:   2021.02.02.

en_USEnglish